Bij het maken van een afspraak bij Milou Briels Fotografie gaan jullie akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

 • Algemene regels
 • Auteursrechten van de foto’s
 • Prijsopgaven, betalingen en prijzen
 • Annuleringsvoorwaarden
 • Cadeaubonnen
 • 1. Algemene regels

 • De foto’s op www.miloubriels.nl mogen alleen gebruikt worden door de eigenaresse Milou Briels. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze op welke wijze dan ook zonder toestemming gebruiken.
 • Voor commerciële opdrachten of commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact met opnemen met Milou Briels Fotografie.
 • Milou Briels Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
 • Het is mogelijk dat u tijdens een reportage op de grond zit of tegen iets aan zit het kan zomaar zijn dat kleding of schoeisel hierdoor vuil wordt. Milou Briels Fotografie is niet aansprakelijk voor het tijdelijk of permanent vies maken van uw kleding en zal hier ook niet voor aansprakelijk gesteld kunnen worden.
 • Het is mogelijk dat er bepaalde periode van het jaar teken zitten in gras of bos gebieden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van lichaamsdelen of die van je kinderen. Milou Briels Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teken beten of gevolgen hiervan. Wanneer je een shoot boekt bij Milou Briels Fotografie ga je akkoord met het zitten in grassen of fotograferen in bossen. Zodra je hier niet mee in stemt zijn we te beperkt met fotograferen en fotograferen we liever niet.
 • Het is mogelijk dat er bepaalde periode van het jaar processierupsen in het bos zitten. Uiteraard proberen we nesten te vermijden. Milou Briels Fotografie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor irritatie van processierupsen of gevolgen hiervan.
 • Milou Briels Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotografe vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden. Een newborn shoot duurt maximaal 4 uur, elke andere shoot duurt maximaal 1,5 uur. Hierna wordt de shoot gestopt of wanneer er tijd in de agenda van Milou Briels Fotografie is en klant graag nog verder wil fotograferen geldt een meerprijs van €85,- per uur excl. BTW.
 • Milou Briels Fotografie doet haar uiterste best de kans op storingen en fouten tijdens de reportage te beperken en te voorkomen. Zo werkt ze met een back-up camera
 • Milou Briels Fotografie werkt met een digitale uitzoek pagina voor het selecteren van jullie foto’s. Foto’s op deze site staan weergeven met logo en beeldmerk. Zodra de foto is aangekocht ontvang je de foto op hoge resolutie zonder beeldmerk of logo. Het kan zijn dat beelden in deze galerij sterk op elkaar lijken, je bent zelf verantwoordelijk voor je selectie. Achteraf een foto omwisselen is niet mogelijk, extra foto’s bijkopen uiteraard wel.
 • De factuur welke je toe gestuurd krijgt geldt voor de tijd wat ik bezig geweest ben voor het fotograferen en het bewerken van de beelden incl. 10 of 15 digitale foto’s (afhankelijk van de soort shoot). Extra bestanden die bijgekocht worden staan los van deze factuur. Ik ben graag transparant in mijn werkwijze en prijzen alle prijzen staan dan ook online ter inzage en hiervan ben je als het goed is van op de hoogte alvorens je een shoot bij Milou Briels fotografie boekt. Je bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte zijn van actuele prijzen, deze staan op de website weergegeven. Je bent er van op de hoogte dat er een meerprijs tegenover staan wanneer je meer digitale foto’s wenst.
 • Milou Briels Fotografie heeft het recht om beelden te gebruiken voor website en social media doeleinden tenzij vooraf aangegeven. Uitblinkers kunnen ingezet worden voor een fotografie wedstrijd.
 • Milou Briels Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
 • Bedrijven of personen die vinden dat geplaatste foto’s op de een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Milou Briels Fotografie zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
 • Klachten van fotoafdrukken, fotoproducten o.i.d. kunnen niet op ons verhaald doch gereclameerd worden indien klant zelf voor deze afdrukken heeft gezorgd. Enkel via een professioneel fotolab besteld via Milou Briels Fotografie kan er gereageerd worden indien de afdruk of het product niet naar wens is.
 • Mocht klant tijdens een reportage twijfels hebben over een bepaalde setting, opbouw, kleur gebruik of iets dergelijke gelieve dit meteen aan te geven. Achteraf je beklag doen word niet als gegrond beschouwd.
 • Milou Briels Fotografie zal de gekozen digitale foto’s bewaren echter geven we hier geen garantie op. Zorg zelf voor een dubbele back up van je fotografie beelden. Geldt trouwens voor al je foto’s en bestanden.
 • Het is toegestaan om tijdens de reportage eigen foto’s te maken. Gelieve mij hierin niet te hinderen. Gelieve deze foto’s ook niet op social media plaatsen maar deze voor jezelf als preview op je telefoon te gebruiken.
 • Het is niet mogelijk om RAW bestanden en of onbewerkte foto's te ontvangen of om deze in te zien na de reportage. Milou Briels Fotografie selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze bewerken en tonen in de online galerij.
 • Het is niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Het kan zijn dat enkele digitale bestanden op elkaar lijken, let goed op tijdens het maken van je keuze. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
 • Milou Briels Fotografie levert de foto's met een standaard overeenkomende bewerking conform het portfolio op de website, Instagram pagina en Facebook pagina van Milou Briels Fotografie. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende uurprijs gerekend van € 85,00 per uur exclusief BTW.
 • Milou Briels Fotografie is te allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie.
 • Een newborn shoot wordt nooit over gedaan mocht het niet lukken. Ter plekke maken we er het beste van. Mochten we uiteindelijk echt maar aan 10 foto’s komen blijven de overige 5 over voor een andere shoot (lifestyle , cakesmash of gezin). Dit komt overigens maar zeer zelden voor. Milou Briels Fotografie zal hier tijdens de shoot over beslissen mocht het met fotograferen echt niet werken. Sommige kindjes laten zich nu eenmaal makkelijker fotograferen dan anderen. Sommige kindjes kun je ook hele mooie echo’s van maken terwijl de andere zich nooit laten zien, helaas heb je niet altijd overal invloed op en is het zoals het op dat moment is.
 • Mocht je tijdens het selecteren van de digitale beelden onverhoopt toch tot de conclusie komen dat de foto’s niet naar je smaak zijn of wel anders dan verwachting en mocht je niet aan het aantal beelden komen, dit melden alvorens je gaat selecteren. Zodra er een selectie is gemaakt al is dit niet het totaal aantal kan hier niks meer aan gedaan worden. Wanneer u in een restaurant de helft van uw bord eet en vervolgens gezegd dat het niet lekker was gaat natuurlijk ook niet. Melden alvorens er tot een actie wordt over gegaan.
 • 2. Auteursrechten van de foto’s

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijden bij Milou Briels Fotografie.
 • Bij het maken van reportage bij Milou Briels Fotografie geeft je toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (portfolio, social media zoals Facebook, Instagram of Pinterest) Drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vóór reservering per email kenbaar te maken. Bruiloft gasten dienen op de dag zelf de fotograaf aan te spreken dat publicatie van hun gezicht niet gewenst is.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Milou Briels Fotografie. Het bewerken van foto’s met eigen filters of eigen bewerkingen over foto’s aangeleverd door Milou Briels Fotografie is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media zonder schriftelijke toestemming van Milou Briels Fotografie, aanvraag kan hiervoor gedaan worden via mail info@miloubriels.nl
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder toestemming en vermelding van Milou Briels Fotografie.
 • Bij het publiceren van eigen foto’s op social media gelieve Milou Briels Fotografie vermelden bij de foto, Milou Briels Fotografie taggen of plaatsen als eerste reactie onder de foto.
 • Milou Briels Fotografie levert de foto’s in JPEG formaat aan. RAW of onbewerkte beelden worden niet geleverd en zijn ook niet te koop.
 • 3. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

 • Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 • Prijzen zijn vermeld in euro’s en incl. BTW tenzij anders vermeldt.
 • Betaling geschiedt conform de toegezonden factuur en dient binnen 10 dagen na de fotoshoot voldaan te worden. Bij het aanvragen van een kadobon dient het bedrag eerst betaald te worden alvorens de kadobon opgestuurd zal worden.
 • Milou Briels Fotografie zal na verloop van de genoemde termijn van 10 dagen een herinnering sturen mocht de factuur per abuis aan uw aandacht zijn ontsnapt. Deze herinnering zal z.s.m. betaald moeten worden, indien niet kan Milou Briels Fotografie zonder nadere ingebrekestelling overgaan tot invordering van het aan haar verschuldigde.
 • Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.
 • Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
 • Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 • 4. Annuleringsvoorwaarden

 • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
 • Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Milou Briels Fotografie. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  - Tot een maand voor de reportage worden geen kosten in rekening gebracht.

  - Twee weken voor de reportage / uitgerekende datum wordt 25% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.

  - Tussen één weken en 72 uur voor de reportage wordt 50% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. 

  - 24 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald en dit geld ook niet als een tegoed voor een volgende shoot.
 • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage zijn ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden. De reden ‘’het lijkt mij te koud’’ is geen geldige reden.
 • Milou Briels Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren of in overleg met de klant te verzetten. Milou Briels Fotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Milou Briels Fotografie is niet verplicht vervanging te regelen.
 • Een fotoreportage vind altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip. Ben je te laat voor je fotoshoot kan dit gevolgen hebben voor de fotoreportage, namelijk dat de reportage in tijd verkort zal zijn wegens Milou Briels Fotografie weer op tijd moet zijn bij de volgende klanten.
 • 5. Cadeaubonnen

 • Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 • De bon representeert de waarde ten tijde van de aankoop. Als er na aankoop een prijswijziging plaatsvindt vóórdat de bon ingewisseld is dan moet het verschil bij betaald worden om recht te hebben op de service.
 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum (vermeld op de bon zelf). Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cadeau gegeven reportages.
 • Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid in de agenda. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig plannen van je reportage. Neem ruim op tijd contact op om een datum te plannen.
 • Privacy & persoonsgegevens
 • Milou Briels Fotografie zal in geen geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of verhandelen. Je kunt te allen tijden onze privacy policy inzien, zie subpagina onder contact.

  Bij het gebruik maken van de diensten van Milou Briels Fotografie in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met bovengenoemde voorwaarden.