Milou Briels Fotografie gevestigd te Roggel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Strubben 15

6088 NN Roggel

info@miloubriels.nl

www.miloubriels.nl

Milou Briels is de Functionaris Gegevensbescherming van Milou Briels Fotografie. Zij is per mail te bereiken via info@miloubriels.nl

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Milou Briels Fotografie verwerkt persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  Milou Briels Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens van jou:

 • Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via de mail).
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@miloubriels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Milou Briels Fotografie verwerkt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden producten zoals fotoboek, het eventueel versturen van een kaartje of het sturen van factuur of herinnering.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Milou Briels Fotografie verwerkt ook persoonlijke gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Contactformulier

  Als u ons contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Milou Briels Fotografie bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren of om informatie terug te zoeken. Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.

  Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden.

  Milou Briels Fotografie verkoopt geen gegevens en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

 • Exact Online | Boekhouding / verwerken van facturen.
 • MyParcel  | Persoonsgegevens voor verzending producten |
 • Shoots & Goods | Foto’s voor online galerij |
 • Hostnet | e-mail |
 • Wordpress | Website met bijbehorend contact formulier
 • Social Media | Promotionele doeleinden
 • Leveranciers | Leveringsdoeleinden
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Milou Briels Fotografie maakt geen gebruik van cookies.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Milou Briels Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@miloubriels.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Milou Briels Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Milou Briels Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@miloubriels.nl